Sinds 2019 mag er bij het GFT en PMD meer afval dat voorheen thuishoorde in de huisvuilzak. De afvalverschuiving laat zich goed voelen in de inzamelcijfers die Verko registreert. 

Wie in het werkingsgebied van Verko woont, heeft het voorbije jaar gemiddeld 13 kg meer afval ingezameld ten opzichte van 2018. Het gaat echter om meer selectief ingezameld afval dat vooral bestemd is voor recyclage en compostering. Het restafval bestemt voor verbranding, blijft in dalende lijn. Etensresten en plastic verpakkingen die ondertussen toegelaten zijn bij het GFT (sinds 1 januari 2019) of PMD (sinds 1 april 2019) doen de ingezamelde hoeveelheid huisvuil zelfs met 5,2 kilogram per inwoner dalen.

De inzamelcijfers tonen dus aan dat onze inwoners goed sorteren, maar toch nog veel afval bij elkaar krijgen. Verko zal daarom in de toekomst nog meer inzetten op afvalpreventie en sensibilisering. 

Laag restafvalcijfer

Met 130 kg behaalt Verko nu al de door de OVAM opgelegde intercommunale doelstelling van maximum 131 kg restafval per inwoner tegen 2022. De daling van het restafval is vooral te verklaren door de sterk verminderde aanvoer van huisvuil. Dankzij de sorteerinspanningen van onze inwoners worden er meer recycleerbare afvalstoffen uit het huisvuil geweerd. En dat is goed nieuws, want zo gaat er minder afval naar de verbrandingsinstallaties

Naast huisvuil bestaat het restafval onder andere ook uit zwerfvuil en sluikstort afkomstig van de glasbollocaties. De inspanningen qua sensibilisering en handhaving werpen duidelijk hun vruchten af. Zo is uit controles gebleken dat het percentage vervuilde glasbolsites spectaculair gedaald is van 16% in 2018 naar slechts 1% in 2019.

Sterke toename PMD

Het te recycleren afval zamelt Verko vooral in via de recyclageparken en in mindere mate via de ophaling aan huis, maar sinds 1 april 2019 merkt Verko wel meer blauwe zakken op in het straatbeeld en in de containers op het recyclagepark.

De statistische gegevens bewijzen de sterke toename van het PMD. Van 1 april 2019, het startmoment van P+MD dus, tot en met 31 maart 2020 zamelden we 4.154 ton PMD in, wat overeenkomt met een gemiddelde van 23 kilogram per inwoner. In absolute cijfers is dit een stijging van 1.300 ton ofwel 45% ten opzichte van dezelfde inzamelperiode een jaar eerder. Dit resulteert in een gemiddelde toename van 7 kg PMD per inwoner.

Toename GFT en snoeihout

Al meer dan 40 jaar is Verko gespecialiseerd in de productie van compost. De aangevoerde hoeveelheden organisch-biologisch afval zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In 2019 verwerkte onze composteerfabriek 22.704 ton organisch afval van de aangesloten gemeenten, wat neerkomt op een gemiddelde van 126 kg per inwoner. Opgesplitst gaat het om 85 kg GFT en 2 kg snoeihout van de huis-aan-huisinzameling, en 19 kg groenafval en 21 kg snoeihout dat via het recyclagepark werd ingezameld.